समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥

Blog

Gift Voucher

Subscribe now and get

20% off

on first purchase.